Privacy verklaring sollicitanten

Privacyverklaring sollicitanten Corlido Procurement Services B.V

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van sollicitanten van Corlido Procurement Services B.V., hierna Corlido. Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten en we gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Corlido is verantwoordelijk voor het vaststellen van het doel van en de middelen voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Voor welke doeleinden verwerken we welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van sollicitanten voor verschillende doeleinden, die hieronder nader zijn toegelicht. Niet elk van deze verwerkingsdoeleinden zal op jou van toepassing zijn. Als een verwerkingsdoel en/of een onderdeel daarvan op jou niet van toepassing is, dan worden de daaronder genoemde persoonsgegevens van jou voor dat doel ook niet verwerkt. Voor alle doeleinden geldt dat naam, adres, woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer kunnen worden verwerkt. Per doeleinde wordt steeds gespecificeerd welke persoonsgegevens door ons kunnen worden verwerkt:

Om de geschiktheid voor een bepaalde functie, positie of opdracht te beoordelen

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (cv), motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van
assessments, psychologische en medische keuringen/testen, VOG, BKR- registratie, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

Voor overige werving- en selectiedoeleinden (waaronder het corresponderen met sollicitanten, het
afnemen van tests of (medische) keuringen

Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt: nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, cv, motivatiebrief, opleidingsgegevens, resultaten van assessments, psychologische en medische keuringen/testen, kopie referenties, (kopie) pasfoto.

Om de toepasselijke wet- en regelgeving na te kunnen leven

(Bijvoorbeeld om gegevens te verstrekken aan de belastingdienst of om aan een gerechtelijk bevel of een vordering van een opsporingsinstantie te voldoen).Welke persoonsgegevens kunnen worden verwerkt zal afhangen van de specifieke wet- en regelgeving die nageleefd dient te worden, maar zal doorgaans minstens jouw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer bevatten.

Hoe worden jouw persoonsgegevens verzameld?

Jouw persoonsgegevens worden op verschillende manieren verkregen:

Algemeen

  • Door verstrekking van de persoonsgegevens door jou zelf.
  • Door verstrekking van de persoonsgegevens door een werving, – en selectiebureau.

Digitaal

Via het gebruik van de website(s) van Corlido alsmede de daarop geplaatste cookies. Cookies die op jouw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen wanneer je onze websites bezoekt.

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?

Om jouw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen nemen wij passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan. Onze medewerkers die toegang hebben tot jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot jouw persoonsgegevens indien dat nodig is voor de uitoefening van hun functie.

Met derden die jouw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid.

Welke rechten heb je en hoe kun je deze uitoefenen?

De AVG geeft individuen verschillende rechten om hun privacy te waarborgen. Dit is ook van toepassing op jou
als sollicitant. Je hebt de onderstaande rechten:

  • Recht op inzage in jouw persoonsgegevens.
  • Recht op verbetering/aanvulling van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op het beperken van de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens.
  • Recht op bezwaar tegen verwerking van jouw persoonsgegevens.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kun je schriftelijk indienen bij de afdeling personeelszaken, te bereiken via sollicitaties@corlido.nl.

Wanneer wij een verzoek ontvangen beoordelen wij of we aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we jou een passende reactie sturen.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Corlido zal jouw persoonsgegevens niet delen met derden, tenzij je hiervoor toestemming hebt verleend.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren.

Wijzigingen

Wij houden ons het recht voor deze Privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wij zullen jou op passende wijze informeren over eventuele aanpassingen.

Contact/vragen

Indien je vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op via info@corlido.nl of 088-5360000.

Onze klanten

© Corlido Group 2023